Status på afvanding af Sønderjylland

Flere sønderjyske organisationer og kommuner samarbejder om at sikre afvanding af det åbne land. Et nyt udvalg i Tønder kommune skal bl.a. se på vandparkering og højvandspumper
Status på afvanding af Sønderjylland

Tønder Kommune har nedsat et udvalg, som skal arbejde med Brede Å-systemet i forhold til klimasikring, afvanding og naturhensyn.

- Der er bevilget penge til udvalget, som træder sammen første gang efter sommerferien, oplyser Bo Jessen, formand for Teknik- og Miljøudvalget. Det bliver et bredt sammensat udvalg, hvor både landbrugets interesseorganisationer, naturfredningsforeninger og andre organisationer er repræsenteret.

- Det kommer højest sandsynligt til at indebære, at nogen arealer skal oversvømmes og bruges som vandparkering i perioder med meget nedbør, uddyber Bo Jessen. Højvandspumper er også en mulighed til at sikre afvanding af det åbne land i Sønderjylland. Det har de gode erfaringer med i Slesvig-Holsten, blandt andet til afvanding i Ditmarsken. Vi har derfor været i Tyskland for at se deres systemer for højvandspumper, og for at lære af deres erfaringer med organisering af vandløb og klimatilpasning, fortæller Bo Jessen.

Bo Jessen håber, at der nedsættes et lignende udvalg for Vidå-systemet sammen med Aabenraa kommune.

- Vi håber at det kommer med på budgettet til efteråret, det har høj prioritet, understreger Bo.

Organisationerne samarbejder

De sønderjyske organisationer har i en årrække presset på over for folketingspolitikerne, for at få ændret vandløbsloven. Bl.a. var Sønderjyske Vandløb, Sønderjysk Familielandbrug, Digelaget, Tønder Kommune og Landbrugsrådgivning Syd til fælles foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget i december 2019. Foretrædet udløste efterfølgende et svar fra ministeren, som var årsag til, at Tønder kommune afsatte bevillinger til Brede Å og Vidå projekterne.

Ovenstående udvalg udspringer af den Vandløbskonference, som Tønder og Aabenraa kommune afholdt i marts 2020 i Ecco-Centret. Her var repræsentanter fra kommunerne i Aabenraa, Haderslev, Tønder, Esbjerg og Sønderborg samt diverse interesseorganisationer samlet for at tale om – og blive klogere på – situationen og mulighederne ift. al det vand i det åbne land.

Flere forskellige værktøjer er taget i brug for at beregne fremtidens behov for afvanding, samt effekten af de forskellige løsningsforslag. Tønder kommune har betalt for en hydraulisk model, mens organisationerne bag Sønderjyske Vandløb har betalt for en afstrømningsmodel.

Vandparkering skal gennemtænkes

- Afstrømningsmodellen viser, at der skal mere til end højvandspumper ude ved diget, uddyber Antoni Stenger, formand for Sønderjysk Familielandbrug. Derfor glæder det mig, at udvalget i Tønder Kommune kigger på alternative løsninger, samt at der også er medlemmer i udvalget, som varetager landmændenes interesser. F.eks. er det vigtigt at de områder, der bliver udlagt til vandparkering, bliver tømt ved først givne lejlighed, understreger Antoni. Ellers er der jo ikke plads til de næste store regnbyger.

- Vi ved, at bygerne bliver større og mere vedvarende som følge af klimaforandringerne. Derfor er det risikabelt, hvis man regner med at holde på vandet til f.eks. markvandingen, for vi ønsker jo ikke at udlægge større arealer til vandparkering end nødvendigt, fastslår Antoni.

Kræver vandløbsloven ændret

Mens kommunens udvalg kommer til at arbejde med konkrete løsninger, presser landbrugets interesseorganisationer fortsat på for at få faglighed ind i vandplanerne og på at få vandløbsloven ændret, så det bliver muligt at indføre de tiltag, der skal fremtidssikre det åbne land og håndtere de øgede nedbørsmængder.

- Vandløbsloven tager ikke hensyn til, at der er sket klimaforandringer med mere nedbør og havvandsstigninger. Det giver ekstra udfordringer i Sønderjylland, hvor cirka 75 % af vandet skal løbe ud i Vadehavet, forklarer Ole B. Hansen, konsulent hos Sønderjyske Vandløb. Udløbet sker pt. gennem sluser, som kun er åbent i cirka halvdelen af tiden på grund af tidevandet. Ved stormflod kan sluserne være lukket flere døgn i træk, hvorved indvandet håber sig op. Det giver somme tider oversvømmelser i baglandet. I første omgang på lave arealer med vedvarende græs, og i længerevarende perioder også på omdriftsarealer.

Oversvømmelser medfører økonomisk tab og næringsstoftab

Oversvømmelser udfordrer på flere parametre.

- Det medfører er økonomisk tab for landmanden, når marken oversvømmes, men det medfører også tab af næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor, understreger Ole B. Hansen. Både kvælstof og fosfor er der meget fokus på ift. de klimatiltag, som laves for at mindske udvaskningen.

- Forbedring af afvandingen vil også være med til at reducere udvaskningen fra landbrugsjorden, påpeger han.

Landbruget finansierer screening af alle vandløb

Sideløbende med de lokale initiativer for at sikre afvanding af det åbne land, har Landbrug & Fødevarer valgt at finansiere en landsdækkende screening af alle vandløb i vandplanerne med Envidan-værktøjet. Screeningen skal bringe faglighed ind i vandplanerne og rette op på skæve klassificeringer af vandløbene, til gavn for både prioritering af miljømidler samt afvanding af markerne.

- Vi er jo i gang med at se på tingene lokalt i Sønderjylland, men det er virkelig godt, at vi nu ruller det ud i hele landet i fællesskab, så vi får noget bedre viden. Det er vigtigt at vi viser initiativ over for politikerne. Vi skal passe på naturen og miljøet, men markerne skal også afvandes. Det skal ikke være så besværligt og med så mange problemer, som vi har oplevet de seneste mange år, udtaler Antoni Stenger.

Billedtekst: I februar 2020 gik Brede Å over sine bredder og oversvømmede ca. 300 ha dyrket landbrugsjord og 1.000 ha engjord. Foto: Ole B. Hansen, Sønderjyske Vandløb